Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Sint Jozefvereniging, die zal worden gehouden op donderdag 19 maart 2020 • Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA
1) Opening, notulen en jaarverslag 2019 door de voorzitter Esther Bond
2) Bestuursverkiezing

Tussentijds definitief afgetreden: Mevr. Dianne de Lange
Periodiek aftredend:
De heer Henk Visser
De heer Klaas Veerman
Klaas Veerman stelt zich niet herkiesbaar. Er zijn twee vacante bestuursfuncties waarvoor het huidige bestuur een tweetal kandidaten voordraagt op grond van artikel 9 lid 3 van de statuten. Een voordracht van nieuwe bestuursleden kan tevens door de leden plaatsvinden indien dit minimaal 4 weken voor de ALV schriftelijk geschiedt door minimaal 1/10e van de leden.

Kandidaten:
Mevr. Tanja Veerman
Dhr. Edwin Schokker

3) Financieel verslag 2019 van de penningmeester Klaas Veerman
4) Decharge bestuur
5) Ondersteuning en ontwikkeling verenigingsactiviteiten
6) Tombola
7) Rondvraag
8) Sluiting door de voorzitter

Het bestuur verzoekt u vriendelijk om vragen die bij u leven of onderwerpen die u bezig houden voor 1 maart schriftelijk of per mail door te geven aan de secretaris, liefst zo uitgebreid mogelijk. Dit geeft het bestuur de gelegenheid om tijdens de vergadering inhoudelijk hierop in te kunnen spelen of indien wenselijk de agenda aan te passen.
Namens het bestuur van de Sint Jozefvereniging,

Henk Visser
Secretaris

Het bestuur

Akte statutenwijziging Sint Jozefvereniging 3 december 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2014
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2015
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2016
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering 2017